ریشه فرش ابریشم

ریشه فرش ابریشم

رفو گری ریشه فرش ابریشم

انواع گره در ريشه فرش ابریشم و تزيين آنها
گليم بافی فرش در دو سوی آن يكی از راههای افزايش عمر فرش و جلوگيری
از ريختن وخارج شدن گره آن مي باشد. چنانچه گليم بافی فرش به هر دليل شل شده باشد
و يا تشخيص داده شود که مقدار آن مقاومت لازم برای حفاظت فرش را ندارد،
معمولا در انتهای ريشه های فرش اقدام به گره زدن مي نمايد.
اين امر بويژه در مورد فرشهای كهنه كه در معرض شست و شو قرار مي گيرند
بسيار حائز اهميت است .

انواع رفو فرش ابریشم

انواع رفو فرش ابریشم
مهمترين و متداول ترين اين گره ها در فرش ابریشم عبارتند از:
دو گره در فرش ابریشم

برای ايجاد دو گره بر روی ريشه های فرش ، تمام ريشه های فرش
را به دسته های ۲ الی ۴ تايي تقسيم ميكنند و اولين دسته را توسط

دست چپ مي گيرند. سپس با دست راست نخی شبيه به نخ پود اما با تاب كمتر

را توسط انگشت شصت و سبابه گرفته و پس از آن كه آنرا دو دور به دورانگشت ميانه ،
سبابه و شصت گردانديم ، اولين دسته ۲ يا۴ تايی ريشه ها را از داخل آن بيرون آورده ،

امتداد نخ را با دست راست مي كشيم و به اي ن ترتيب گره ای كه ايجاد شده بر روی اولين
دسته ريشه ها قرار مي گيرد. اين گره دقيقا به انتهای ريشه ها هدايت مي يابد

و باعث استحكام گليم باف فرش مي گردد.

اين عمل به ترتيب بر روی دسته های دوم و سوم و… ريشه هاي فرش تا به آخر انجام مي دهند.

روش مذكور معمولا بر روی فرشهای جوان و نو بافت كه دارای ريشه های سالم و بلند هستند
انجام مي گيرد. اما چنانچه فرش به هر دليل كهنه و پاخور شده باشد
و به عبارتی چله های آن پوسيده و بسيار كوتاه شده باشند
روش فوق به راحتی ميسر نيست و برای ايجاد دو گره از نخ و سوزن استفاده مي نمايند.

 

گره نخودی فرش ابریشم

برای ايجاد گره نخودی لازم است طول ريشه ها به حد لازم بلند باشد.
برای ايجاد اين نوع گره ريشه ها را در دسته های ۲ الی ۴ تايی گرفته و
به صورت متداول به دور يكديگر پيچانده ، گره مي زنند. چنانچه فرش قديمی
و ريشه های آن كوتاه باشد، ابتدا اقدام به اضافه نمودن ريشه هاي جديد
و بلند در دو طرف فرش مي نمايند و سپس به نحو گفته شده گره نخودی
را ايجاد مي نمايند.

 

گره پنجره ای فرش ابریشم

اين نوع گره بيشتر جنبه تزيئنی دارد و لازم است ريشه ها بسيار بلند باشد.
روش كار چنين است كه ابتدا در انتهای ريشه ها گره نخودی و يا حتی دو گره ايجاد كرده ،
سپس امتداد ريشه هاي همجوار را نيز با فاصله ای در حدود ۵/۱ الی ۲ سانت
از گره نخودي ، دوباره با هم گرة معمولي مي زنند. مجدداً امتداد
ريشه ها را از محل قبلی و با فاصله ۵/۱ الی ۲ سانت با ريشه های
همجوارگره مي زنند. در نهايت كليه ريشه های فرش به صورت پنجره ای
تغيير شكل مي دهد. اين گره تزيئنی بيشتر بر روی فرشهای نفيس
و ابريشمی ايجاد مي گردد.

دیدگاه

پست الکترونیکی منتشر نخواهد شد. زمینه مورد نیاز *

*

درباره ما

کارخانه قالیشویی شهاب شستشوی انواع فرشهای ماشینی و دستباف خشکشویی مبلمان در منزل رفوگری و رنگبرداری فرشهای اعلاء ارزان تر از همه جا سرویس سراسر تهران و حومه لول شده به همراه کاور.

    کلیه حقوق این وبسایت و مطالب و پوسته هـا متعلق به کارخانه قالی شویی شهاب وبسایت می باشد .

آدرس ما

      تهران ، آزادی ، نواب ، خیابان جمهوری، خیابان باستان جنوبی، خیابان میر فارسی ، قالیشویی شهاب
        66069200 - 44091515 - 88961444 - 66358036     56496755 - 56496756 - 56496757 - 56496758