فاکتور مهم در ارزیابی اصالت و محل بافت فرش

آگوست, 2017 بدون نظر آموزش ها, دسته‌بندی نشده, فرش

چگونه یک فرش دستبافت را ارز یابی کنیم
فرش به عنوان یکی از دستاوردهای مهم بشری درعین سادگی ظاهرش دارای پیچیدگی های ظریفی است که باشناخت ظرافت های ان می توان به ارزیابی صحیح فنی , اقتصادی ,هنر وفرهنگی ان دست یافت وهر چه دقیقتر وصحیح تر فرش رابشناسیم. می توانیم کامل تر ان را معرفی کنیم

امروزه علم برتصورات و فرضیه ها ویا سلیقه ها غالب شده.  واین هنر دیرین درقالب علمی وفرهنگی قرار گرفته. وموقع تعریف فرش هرکس انچه که درشان ان است تعریف می کند من با انچه که درک کردم تعریف می کنم ودیگری با درک خود

برای کارشناسی علمی وارزیابی از کجا باید شروع کرد می توان از تاریخچه. فرش دستبافت وزمان پیدایش. در دوران سیاست ها. اوج وشکوفایش.  صادرات.  مواد ومصالح و زمان استفاده ان را بیان نمود

برای ارزیابی یکی از دقیق ترین روش ها یعنی روش تجزیه فنی وهنری فرش است و ملاک قرار داد وانتخاب نمود که دراین روش نکات بسیار مهمی اشاره می شود که به شرح ذیل می باشد

1- نوع موادی که در فرش بکار رفته
یعنی نوع جنس تار وپود وپرز (ابریشم , پشم  , نخ )

2-نوع رنگ تارو پود , یعنی نخ های پود خود رنگ است یاخیر ?
چون بیشتر نقاط کشور پودنازک ویا پود کلفت را با رنگ های گونا گون بکار می برند که یکی از مشخصه های منطقه بافت می باشد مثل کاشان پود یا رنگ قرمز یا ابی است. یا جای دیگر

3-جهت ریسیدن وتابیدن تار وپود وخامه فرش. که با حرف انگلیسی sیاzخوانده می شود. یعنی راست تاب ویا چپ تاب بودن نخ مورد نظر است.

4-ضخامت وظرافت الیاف تارها وپودها وپرزها , که درریز یا درشت بافی فرش نقش موثر دارد وانتخاب هر یک از مواد بستگی به هر بافت منطقه دارد یعنی دریک منطقه به. لحاظ نوع ابزار کاربردی بافنده قادر به ریزبافی نیست ودرمنطقه ای دیگر برعکس می بافند.

5-نوع گره ,درهمه مناطق ایران دو نوع گره اصلی متداول است گره متقارن وگره نامتقارن. اما گره های فرعی دیگری نیز است که با تغییر جهت پیچش وکم یا زیاد کردن تعداد تارهایی که برای هرگره بکار می گیرند مثل جفتی., تک تار وغیره.

6-نوع قیچی کاری سطح فرش به عبارت دیگر صافی یا ناصافی پرزهای فرش
معمولا قیچی کاری هنگام بافت  نقوش فرش را واضح نشان می دهد بخصوص شانه کردن گره یاریشه هاکه هر رنگ سرجای خود قرار می گیرد.

7-بلندی پرز فرش. در میلیمتر
دربرخی مناطق پرزرا 5 میلیمتر دربرخی دیگر تا3سانت هم درنظرمی گیرند.

8- نوع مهر بکار رفته در بالا و پایین فرش که در مناطق مختلف به شکلهای گوناگون عمل می کنند
منظور از مهر , مارک ها یا   برندها یا هرچیزی که مشخصه ان باشد

9-نوع شیرازه ها. یعنی انواع شیرازه هایی که درمناطق مختلف در دستبافته ها بکار می گیرند.

(گرد یاموازی.  حصیری یا متقاطع. بی شیرازه وصوف بافی ) در این شیرازه ها از مواد مختلف مثل پشم یا مو وووبکار می رود.

10-تعداد رنگ هاو نوع رنگ های بکار گرفته در فرش (مصنوعی یا طبیعی )

با این طبقه بندی می توان به تولید دستبافته ها در مناطق مختلف. که هریک دارای ویژگی خاص خود هستند پی برد.

این نوع یک تجزیه فنی است  برای هنرجو.  که  از چند پود وچه نوع گره ای بکار رفته ورنگ ان که از چه نوع است ( طبیعی یا مصنوعی )مشخص شده رنگ مصنوعی است. باشور رنگ پس داده
همه بافت ها از این روش صحیح نیست

چند نمونه از دستبافته های معروف نقاط مختلف کشور را خدمت عزیزان ارسال می نمایم

قالیچه قدیمی گل ابریشم قم. اولین طرح شکارگاه که درکرمان برروی کاغذ امده

قالیچه ساروق قدمت 100ساله. طرح لیلیان

قالی قدیمی قدمت 100ساله بافت ملایر

قالیچه قدیمی بلوچی طرح ایلیاتی درناحیه سرخس

قالیچه تابلویی قدمت 150 ساله بافت کرمان قدیم. صحنه نمایشی تاج بخشی به ادشیر وشاپور بابکان

قالیچه ابریشمی طرح گلدانی قدمت 90 ساله. بافت قدیم کاشان

قالیچه قدیمی هریس طرح لچک وترنج

قالیچه قدیمی طرح محرابی تمام ابریشم بلوچی سرخس

قالیچه قدیمی طرح گلدانی (حاج خانمی ) بافت کاشان

قالیچه. قدیمی طرح میناخانی یا بندی ورامین

قالیچه قدیمی بلوچی طرح ایلیاتی درناحیه سرخس

قالیچه قدیمی. بافت تفرش  ترنج ساعتی
معرف به عقربه ساعت

قالیچه چهار گوش 6لای نایین

قالیچه قدیمی طرح بته نقشه سراسری. بافت قدیم کاشان

قالیچه قدیمی. قدمت 100سال به بالا طرح قاب قابی تصاویری از جنگهای رستم

Tags